bet365 dk bet - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Ngôn ngữ: Việt Nam

Văn bản hành chính

Quyết định số: 605/ QĐ- ĐHCNVT ngày 10/10/2023 V/v cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành các khoá đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên liên thông đại học ngành Kế toán khoá tuyển sinh năm 2021, 2022.

10 tháng 10, 2023

Quyết định số: 605/ QĐ- ĐHCNVT ngày 10/10/2023 V/v cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành các khoá đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên liên thông đại học ngành Kế toán khoá tuyển sinh năm 2021, 2022.